UPTIMEVN.COM hỗ trợ tất cả các biểu thức cron mà bạn có thể tìm thấy trong Cron Linux.

Ví dụ

Expression Ý nghĩa
0 12 * * * Thực thi lúc 12pm (trưa) mỗi ngày
15 10 * * * Thực thi lúc 10:15am hàng ngày
* 14 * * * Thực thi mỗi phút bắt đầu từ 2:00 chiều và kết thúc lúc 2:59 chiều hàng ngày
0/5 14,18 * * * Thực thi mỗi 5 phút bắt đầu từ 2pm và kết thúc lúc 2:55pm, và thực thi mỗi 5 phút bắt đầu lúc 6pm và kết thúc lúc 6:55pm mỗi ngày
0-5 14 * * * Thực thi mỗi phút bắt đầu lúc 2:00 chiều và kết thúc lúc 2:05 chiều hàng ngày
10,44 14 * 3 3 Thực thi lúc 2:10pm và lúc 2:44pm mỗi thứ 4 hàng tuần trong tháng 3.
15 10 * * 1-5 Thực thi lúc 10:15am mỗi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 and thứ 6
15 10 15 * * Thực thi lúc 10:15am vào ngày 15th của hàng tháng
15 10 L * * Thực thi lúc 10:15am vào ngày cuối cùng của hàng tháng
15 10 * * 5L Thực thi lúc 10:15am vào thứ Sáu cuối cùng của hàng tháng
15 10 * * 5#3 Thực thi lúc 10:15am vào thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng
0 12 1/5 * * Thực thi lúc 12pm (noon) every 5 days every month, starting on the first day of the month.
11 11 11 11 * Thực thi vào November 11th at 11:11am.
0 0 * * 3 Thực thi lúc nửa đêm của mỗi Thứ Tư.
0 0 1,2 * * Thực thi lúc nửa đêm của ngày thứ nhất, ngày thứ nhì hàng tháng
0 0 1,2 * 3 Thực thi lúc nửa đêm của ngày thứ nhất, ngày thứ nhì hàng tháng và mỗi thứ Tư.
20 10 20 1 * 2025 Thực thi chỉ một lần vào 2025 on January 20th at 20:10am